Choose the city

Privacy policy

1. Privacy Policy

Πολιτική Απορρήτου

Τα προσωπικά σας δεδομένα και οι πληροφορίες που έρχονται στην amiveo.com και κατ’ επέκταση στην Amiveo Wealth Alliance LTD είναι απόλυτα ασφαλείς.

Η εταιρεία δεσμεύεται έναντι των συνεργατών και πελατών της ότι εφαρμόζει απόλυτα την Πολιτική του Απορρήτου και σε καμιά περίπτωση δεν ξεφεύγει από τις διατάξεις του Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ν.138(Ι)/2001.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της πιο πάνω Πολιτικής τηρείται και το απόρρητο, καθώς και οι όροι χρήσης του ιστότοπου μας.

Κατ’ αρχή κάνουμε ξεκάθαρο στους επισκέπτες του ιστότοπου και στους συνεργάτες μας, τι είδους πληροφορίες ζητάμε και πως τις διαχειριζόμαστε. Οι πληροφορίες αυτές, προέρχονται μόνο από τους ιδίους και σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουμε πληροφορίες για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή και μέσα.

Η εγγραφή και εισδοχή στον ιστότοπο μας amiveo.com προϋποθέτει την αποδοχή της Πολιτικής μας, καθώς και των Όρων Χρήσης. Κατά ανάλογο τρόπο, ο κάθε επισκέπτης ή συνεργάτης είναι ελεύθερος να αποφασίσει και σε περίπτωση που δεν αποδέχεται, μερικώς ή και ολικώς, την πολιτική και τους όρους χρήσης μας, απλά μπορεί να μην χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο ιστότοπο, είτε ως επισκέπτης, είτε ως συνεργάτης, είτε ως πελάτης.

Στη βάση της Πολιτικής Απορρήτου διασφαλίζεται απόλυτα  η διαφύλαξη των οποιωνδήποτε πληροφοριών συλλέγονται από τους επισκέπτες ή και συνεργάτες μας, πάντοτε με την δική τους συγκατάθεση.

Σε περίπτωση μάλιστα που ο ενδιαφερόμενος διαπιστώσει οποιαδήποτε αλλίωση, ανακρίβεια ή λάθος στις πληροφορίες, που μας έχει καταθέσει, μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας και να προβαίνουμε άμεσα στην διόρθωση ή και αποκατάσταση.

Συλλογή πληροφοριών

Οι πληροφορές και δεδομένα που συλλέγουμε, είναι αυτά που οικιοθελώς ο επισκέπτης ή συνεργάτης καταχωρεί στη διάρκεια της διαδικασίας που γίνεται για την εγγραφή του ή για την διεκπεραίωση της διαδικασίας συνεργασίας, όπου πρόκειται για συμπλήρωση σχετικών εντυπών, που είναι απαραίτητα για την μεταξύ μας συνεργασία. Νοείται ότι για τις πληροφορίες που ζητούνται επεξηγούνται ρητώς και κατανοητώς οι λόγοι.

Απαραίτητη πληροφορία που ζητούμε είναι το ΙΡ (διεύθυνση στη βάση του Διεθνούς Πρωτοκόλλου), πράγμα απαραίτητο για την διαχείρηση του διαμετακομιστή μας. Με το ΙΡ αναγνωρίζεται επίσης η ταυτότητα του χρήστη του διαδικτύου, πράγμα που διευκολύνει και την γεωγραφική αξιολόγηση ή και καταγραφή δημογραφικών δεδομένων.

Στη διάρκειτα εγγραφής στον ιστότοπο ζητείται επίσης η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και άλλα προσωπικά δεδομένα  όπως, ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση οικίας ή εργασίας, αριθμός σταθερού ή και κινητού τηλεφώνου.

Προσωπικά Δεδομένα – Διαχείρηση

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στον ιστότοπο μας χρησιμοποιούνται μόνο για την μεταξύ μας επικοινωνία ή συναλλαγή, που προκύπτει από την αμοιβαία αποδοχή των Όρων Χρήσης του ιστότοπου.

Στη βάση της Πολιτικής Απορρήτου, τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα σε καμιά περίπτωση δεν μεταφέρονται σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου το επιβάλλει η σχετική νομοθεσία προς διερεύνηση πιθανόν ποινικών αδικημάτων.

Σε καμιά περίπτωση επίσης δεν αξιοποιούνται αυτά τα δεδομένα για οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές, που έχουν να κάνουν με τρίτα πρόσωπα.

Στην Πολιτική Απορρήτου κάνουμε επίσης σαφές ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αξιοποιούνται μόνο από εκείνα τα διαπιστευμένα άτομα ή και φορείς, στα πλαίσια της συμφωνημένης μας συνεργασίας και στη βάση των αποδεκτών Όρων Χρήσης.

Οπως αναφέραμε και πιο πάνω στις εξαιρέσεις παροχής των Προσωπικών Δεδομένων, περιλαμβάνονται οι πιο κάτω περιπτώσεις:

 • Για διαφύλαξη των περιουσιακών και νομικών δικαιωμάτων της εταιρείας μας, καθώς και όλων των χρηστών, επισκεπτών ή συνεργατών μας.
 • Για συμμόρφωση με την υφιστάμενη και σχετική νομοθεσία, σε περίπτωση  έγκυρων ερευνών από κυβερνητικούς ή μη φορείς .
 • Για συμμόρφωση με αποφάσεις και διατάγματα των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Πολιτική Απορρήτου εμπίπτει στην γενικότερη πολιτική του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, πράγμα, που εξυπακούει την συμμόρφωση μας προς αυτή. Κατά συνέπεια τα Προσωπικά Δεδομένα ή Πληροφορίες που μας παρέχονται μπορούν να παραχωρηθούν και σε κρατικούς φορείς άλλων χωρών, που εμπίπτουν στην ίδια νομοθεσία Πολιτικής Απορρήτου.

Καταστούμε παράλληλα σαφές ότι από τη στιγμή που μας επιβάλλεται δια της σχετικής νομοθεσίας εντός ή εκτός Κύπρου, να παραχωρήσουμε Προσωπικές Πληροφορίες, η εταιρεία μας δεν μπορεί να φέρει την οποιαδήποτε ευθύνη για την πάρα πέρα διαχείρηση αυτών των Πληροφοριών, από άλλους νομικά έγκυρους εντεταλμένους φορείς ή οργανισμούς.

 

Ορατά προσωπικά δεδομένα

Στον ιστότοπο amiveo.com αναρτούνται κάποια προσωπικά δεδομένα των συνεργατών μας, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την διεκπαιρέωση των όρων της μεταξύ μας συμφωνίας στη βάση του υπογεγγραμμένου εγγράφου συνεργασίας (customer agreement).

Στην περίπτωση ανάρτησης κουπονιών για διαδικτυακές αγορές, κρίνεται απαραίτητη η δημοσίευση του ονόματος του προμηθευτή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), η διεύθυνση του και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστότοποι ή ηλεκτρονικές σελίδες κλπ). Τα στοιχεία αυτά αναρτώνται δημόσια με την συγκατάθεση του κατόχου τους, προς διευκόλυνση της διαδικασίας πωλήσεων και παραδόσεων των αγορασθέντων από τον ιστότοπο προϊόντων ή και υπηρεσιών.

Τα μέλη-κάτοχοι της εκπτωτικής κάρτας amiveo, όπως και ο κάθε επισκέπτης του ιστότοπου, μπορεί να δει αναρτημένα τα στοιχεία του συνεργάτη μας (φυσικού ή νομικού προσώπου), τα οποία του είναι απαραίτητα για να επικοινωνήσει μαζί του ή να τον επισκεφθεί προκειμένου να κάνει χρήση της εξαγγελθείσας προσφοράς ή έκπτώσεων του, μέσω του ιστότοπου μας.

Νοείται ότι όλα τα πιο πάνω στοιχεία και πληροφορίες παραχωρούνται οικειοθελώς και δυνάμη των Όρων Χρήσης του ιστότοπου, καθώς και του συμφωνητικού συνεργασίας (customer agreement) και υπάγονται στις γενικότερες διατάξεις του παρόντος εγγράφου Πολιτικής Απορρήτου. Ως εκ τούτου η εταιρεία μας ή ο ιστότοπος δεν μπορούν να φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για την χρησιμοποίηση, αξιοποίηση ή εκμετάλλευση των πιο πάνω πληροφοριών, για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από αυτό που καθορίζεται από τους Όρους Χρήσης, το συμφωνητικό συνεργασίας και την Πολιτική Απορρήτου.

 

Πολιτική Διαχείρησης των «Cookies»

Με βάση τις τεχνολογικές δυνατότητες του ο υπολογιστής σας, αφού περιηγείται στο διαδίκτυο, έχει την ανάλογη δυνατότητα να αποθηκεύει διάφορα δεδομένα, στα λεγόμενα «Cookies».  Αυτά τα δεδομένα υποβοηθούν στην αναγνώριση χρήσιμων πληροφοριών, όπως για παράδειγμα κατά πόσο ο χρήστης έχει επισκεφθεί ξανά έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Αυτό με τη σειρά του υποβοηθά την διαχείρηση του ιστότοπου, για σκοπούς μελέτης και αξιολόγησης της επισκεψιμότητας και άλλων χρήσιμων στατιστικών παραμέτρων.

 

Πώς και για ποιους λόγους χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες των «Cookies»

 • Για σκοπούς ομαλής διαχείρησης και λειτουργίας του ιστότοπου.
 • Για επεξεργασία και υποστήριξη των διαδικτυακών αγορών, προϊόντων ή υπηρεσιών από τον ιστότοπο μας.
 • Για την άμεση ενημέρωση σας σε θέματα που σας αφορούν σε σχέση με την συμβαλλόμενη μεταξύ μας σχέση. (Αποστολές email ή SMS)
 • Για την εξυπηρέτηση δικών σας επιθυμιών ( απαντήσεις σε ερωτήματα/αιτήματα σας)
 • Για αποστολή ανακοινώσεων και άλλων πληροφοριών, που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν.
 • Για άμεση εκτέλεση διαφόρων υποχρεώσεων μας και δραστηριοτήτων, διενέργεια διαγωνισμών και κληρώσεων κ.ά.   
 • Για την συνολική διαχείρηση του ιστότοπου στη βάση πάντοτε των απορρέοντων υποχρεώσεων μας, όπως αυτές προκύπτουν από την καθορισθείσα αποστολή και λειτουργία του ιστότοπου και στη βάση πάντοτε της σχετικής νομοθεσίας και τηρώντας πιστά τους όρους χρήσης.
 • Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικών σας αναγκών, τις οποίες μας κοινοποιείτε, ώστε να διευκολύνουμε την απο πλευρά σας καλύτερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση του ιστότοπου μας.
 • Και για την καλύτερη μεταξύ μας επικοινωνία με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε κάνοντας την αξιοποίηση του ιστότοπου μας πιο ενδιαφέρουσα και πιο ελκυστική για σας.

 

  Κατά την χρησιμοποίηση/αλληλεπίδραση με τον ιστότοπο μας  μπορούμε να συλλέξουμε από εσάς και με την συγκατάθεση σας τις πιο κάτω πληροφορίες:

 • Προσωπικά στοιχεία: Ονομα, Επίθετο
 • Στοχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Διεύθυνση διαμονής/εργασίας.

Η αλληλοεπίδραση με τον ιστότοπο μας μπορεί να γίνεται και μέσω άλλων ενεργειών όπως:

 •  η εγγραφή ή συμμετοχή σας σε άλλα διαδικτυακά προγράμματα, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ιστότοπου μας.
 • Η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από τον ιστότοπο μας.
 • Η παραπομπή σας μέσω άλλων ιστοσελίδων ή και προγραμμάτων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Η καταχώρηση σχολίων στον ιστότοπο μας.

 

Πως χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες

Οπως αναφέρεται και πιο πάνω, σε καμιά περίπτωση οι πληροφορίες, που μας παρέχονται δεν μεταβιβάζονται ή μισθώνονται σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για οποιοδήποτε λόγο.

Οι πληροφορίες σας χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται αποκλειστικά από εμάς στη βάση των συμβατικών υποχρεώσεων απέναντι σας, που απορρέουν από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή και τους Όρους Χρήσης.

Τα δεδομένα σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν

 • από τους υπαλλήλους και πωλητές μας, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν και να συναλλάσσονται μαζί σας.
 • Για την εκπλήρωση συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς, στη βάση συγκεκριμένων συναλλαγών ή και ενεργειών που έχετε προβεί στον ιστότοπο μας.
 • Για την διεκπαιρέωση διαδικασίας στην οποία συμμετέχετε είτε σε αγορά κουπονιών, είτε σε διαγωνισμούς, είτε σε κληρώσεις κλπ.
 • Για σκοπούς συμμόρφωσης μας με την σχετική νομοθεσία, καθώς και την υποχρέωση μας έναντι του νόμου για καταστολή ή πρόληψη απάτης ή οποιου άλλου ποινικού ή οικονομικού εγκλήματος.
 • Για σκοπούς διεκπεραίωσης ειδικής διαδικασίας, που απαιτείται σε περίπτωση πώλησης της εταιρείας, συγχώνευσης ή προσάρτισης της σε άλλο οργανισμό, διατηρώντας πάντα και τηρώντας την Πολιτική Απορρήτου.
 • Για την διαφύλαξη των δικαιωμάτων του ιστότοπου και της εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

Δυνατότητες περιορισμού 

Από δικής σας πλευράς έχετε την επιλογή να διαχειριστείτε τα δεδομένα των «Cookies» σας, μέσω δικών σας ειδικών παρεμβάσεων.

Μπορείτε για παράδειγμα με τροποποίηση των δεδομένων ρυθμίσεων του υπολογιστή, της κινητής σας συσκευής ή του κινητού σας τηλεφώνου, να περιορίσετε τις επιλογές αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων και να καθορίσετε την αποδοχή μόνον των επιθυμητών για εσάς ενημερώσεων, ή ακόμα και την πλήρη διαγραφή σας από αυτά. Κατά ανάλογο τρόπο μπορείτε να αποφύγετε την εγγραφή σας ή να καταργήσετε ενεπιθύμητες ενημερώσεις μέσω του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, ή μέσω μηνυμάτων SMS.

Νοείται ότι θα πρέπει να διαφυλαχθεί η διαδικασία ενημέρωσης σας από τον ιστότοπο μας σε σχέση με αγορές που κάνετε από αυτόν.

Οι ρυθμίσεις των «Cookies» σας μπορούν να γίνουν αφού ανατρέξετε στις οδηγίες ρυθμίσεων της ή των συσκευών σας. Σε περίπτωση που αδυνατείτε προσωπικά να εφαρμόσετε αυτές τις τροποποιήσεις στα ρυθμιστικά προγράμματα των συσκευών σας, μπορείτε να αποτείνεστε στους προμηθευτές αυτών των συσκευών.

 

Ποια είδη cookies χρησιμοποιούμε;

Εκτός από τα απαραίτητα για τη σωστή και ομαλή λειτουργία του ιστότοπου, χρησιμοποιούμε επίσης τα cookies της λειτουργικότητας, της απόδοσης και της διαφήμισης.

Τα cookies λειτουργικότητας είναι απαραίτητα για την αναγνώριση των δικών σας προτιμήσεων. Για την χρησιμοποίηση πληροφοριών σε σχέση με το που βρίσκεστε, ώστε να προσαρμόζουμε τις προς εσάς πληροφορίες στη βάση γεωγραφικών κριτηρίων.

Τα cookies απόδοσης αοφρούν την επεξεργασία στατιστικών για την επισκεψιμότητα και τον τρόπο χρησιμοποίησης του ιστότοπου. Καταγράφουν τα πλέον δημοφιλή του ιστότοπου, καθώς και σημαντικές αναλυτικές πληροφορίες, ενώ παρέχουν και την δυνατότητα εντοπισμού πιθανών λειτουργικών προβλημάτων ή αδυναμιών ή ελλείψεων του ιστότοπου.

Τα διαφημιστικά cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφημιστικής αποδοτικότητας. Δηλαδή υποβοηθούν τα διαφημιστικά προγράμματα να επικεντρώνονται ανάλογα με τα δεδηλωμένα ενδιαφέροντα σας, ή με τις δραστηριότητες ή ενέργειες που έχετε εκδηλώσει μέσω του ιστότοπου μας, συμπεριλαμβανομένων και διαδικτυακών αγορών κουπονιών σε προϊόντα ή υπηρεσίες.

Κάνουμε σαφές ότι ο ιστότοπος και η εταιρεία μας δεν έχουν την δυνατότητα παρέμβασης ή ελέγχου στα διαφημιστικά cookies.

Εχετε ωστόσο τη δυνατότητα να απορρίψετε την χρησιμοποίηση των cookies σας για σκοπούς στοχευμένης διαφήμισης. Εάν δεν μπορείτε να το πράξετε μόνοι σας, καλό είναι να αποταθείτε σε εξειδικευμένα άτομα ή φορείς ή ακόμα σε εξειδικευμένα διαδικτ&

Превышен лимит купона